Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

събота
декември 16
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

Къде могат да гласуват българите на изборите за президент на територията на САЩ

Е-мейл Печат ПДФ

izbori

ОТНОСНО: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Централната избирателна комисия, взе предвид следното:
Решение № 3522-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. относно обявяване на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., в дипломатическите и консулските представителства въз основа на списък на държавите и местата, в които Република България има разкрити дипломатически и консулски представителства, съгласно писмо вх. № към ПВР-04-10/13.09.2016 г. от Министерството на външните работи на Република България;
Решение № 3611-ПВР/НР от 26 септември 2016 г. за допълване на Решение № 3522-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК относно обявяване на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г. в дипломатическите и консулските представителства въз основа на списък на държавите и местата, в които Република България има разкрити дипломатически и консулски представителства, съгласно писмо вх. № към ПВР-04-10/13.09.2016 г. от Министерството на външните работи на Република България;
Приетите и обработени заявления за гласуване извън страната (електронни заявления и на хартиен носител), обективирани в Списъка на потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната, публикуван на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия при условията на чл. 17, ал. 2 от ИК;
Мотивирани предложения на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства за образуване на секции извън страната, в това число и мотивирани предложения по чл.14, ал. 3 от ИК за образуване на избирателни секции в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическите и консулските представителства въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването на чл. 14, ал. 5 от ИК;
Таблица с поискано/получено съгласие от приемащите държави за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г., получена в ЦИК с писмо вх. № ПВР – 04-01-110/14.10.2016 г. от МВнР.
С писмо вх. № ПВР-04-01-89 от 12 октомври 2016 г. Министерството на външните работи мотивирано потвърждава по-рано изразената си позиция да не бъдат образувани избирателни секции в държавите – Афганистан, Ирак, Либия и Сирия, поради наличие на висок риск за живота и сигурността на гражданите. В същото писмо се излагат съображения за нецелесъобразност за откриване на избирателни секции в Улан Батор, Пхенян, Исламабад и Адис Абеба поради наличие на обстоятелства, които могат да доведат до необосновано разходване на финансови средства. Извън посоченото и предвид потвърдения брой заявления по чл. 16, ал. 1 от ИК е установено, че няма подадени заявления от български граждани за гласуване в Ирак, Либия, Сирия, КНДР, Монголия и Етиопия.
Предвид горното ЦИК няма да определи места за гласуване извън страната в Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, КНДР, Монголия, Пакистан и Етиопия.
Със същото писмо се сочи информация, че за държавите Франция, Италия и Република Турция разрешение за образуване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства ще бъде дадено след получаване на информация за точните адреси на местата, в които ще се открият.
Федералното министерство на външните работи на ФРГ е информирало българската държава, че ФРГ дава съгласие за разкриване на избирателни секции само в градовете и на адресите, където Република България има дипломатически и консулски представителства и в канцелариите на почетните консули. Поради недадено съгласие от приемащата държава в местата извън посолството в Берлин, Генералното консулство в Мюнхен, Консулството във Франкфурт на Майн и офисите на почетните консули в Хамбург, Магдебург, Мюнстер, Дармщадт и Щутгард, за които са получени повече от 60 потвърдени заявления за гласуване извън страната на 6 ноември 2016 г., няма да се образуват избирателни секции, съответно ЦИК няма да обяви тези места.
С писмо вх. № ПВР 04-01-52 от 11 октомври 2016 г. в Централната избирателна комисия е получено мотивирано предложение по смисъла на чл. 14, ал. 3 от ръководителя на посолството на Република България в Анкара за местата и броя на избирателните секции на територията на Република Турция при провеждане на изборите и националния референдум на 6 ноември 2016 г. Видно от писмото предложението е направено въз основа на мотивирани предложения на ръководителите на консулските представителства, териториалното разпределение на българските граждани, отдалечеността на избирателните секции, становищата и предложенията на ръководствата на дружествата на българските граждани в Република Турция, наличието на компактни групи от български граждани по места и изискването на чл. 14, ал. 5 от ИК. Сочи се, че предложенията са съобразени с отчетена влошена обстановка по сигурността и относително високата степен на риск и вероятност на негативни условия в хода на упражняване на вота. Видно от данните за потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната за Република Турция са налице потвърдени заявления за гласуване извън страната за повече от нормативно определения брой места съгласно чл. 14, ал. 5 от ИК.
Централната избирателна комисия следва да определи местата и броя на избирателните секции в тях в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от ИК и въз основа на мотивираното предложение на ръководителя на посолството на Република България в Република Турция съобразно броя на подадените заявления за местата. Предвид това няма да бъдат определени за образуване на избирателни секции всички места, за които има подадени нормативно определен брой заявления.
С писмо вх. № ПВР 04-01-34 от 10 октомври 2016 г. е препратена от МВнР до ЦИК грама от посолството на Република България в Лондон относно образуването на избирателни секции за провеждане на изборите и националния референдум на територията на Великобритания. С писмо вх. № ПВР 04-01-63 от 11 октомври 2016 г. е получено становище на посолството на Република България в Лондон във връзка с изтичащия срок на 11 октомври 2016 г. за подаване на заявления и предстоящото определяне от Централната избирателна комисия на местата и броя на избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Като съобрази предоставената информация по цитираните в предходния абзац писма и броя на потвърдените заявления на български граждани за гласуване във Великобритания към 12 октомври 2016 г., Централната избирателна комисия с писмо изх. № ПВР 04-02-82 от 12 октомври 2016 г. изиска от Министерството на външните работи допълнителни данни относно актуалната численост и разпределение на българската общност във Великобритания, отдалечеността едно от друго на местата за гласуване, за които са подадени повече от 60 заявления, както и дали са постъпили предложения от организациите на българските граждани за местоположението на избирателните секции.
С писмо вх. № ПВР 04-01-96 от 13 октомври 2016 г. Министерството на външните работи прилага отговор на ръководителя на посолството в Лондон с подробна информация за актуалната численост и разпределение на българската общност във Великобритания, местата за гласуване, броя на подадените заявления, броя на избирателите от предходни избори, географското местоположение на местата и отдалечеността им едно от друго, постъпили предложения до посолството от организациите на българските граждани за местоположение за избирателните секции. В писмото се обръща внимание, че за част от местата, за които са подадени повече от 60 заявления за образуване на избирателна секция, няма установен контакт от страна на организациите на българските граждани с посолството за организация по образуване на секция, изразено е безпокойство, че липсата на воля или възможност за контакт с посолството, липсата на готовност на поне част от заявилите желание за откриване на секция да поемат предварителната организация по осигуряване на помещение за избирателна секция, както и физическата невъзможност на ограничения състав на българското посолство да поеме предварителната организация във всички заявени секции може да постави в риск успешното провеждане на изборите в места, където няма гаранции за самоорганизация на съответна група български избиратели.
Предвид всички изложени факти и обстоятелства от ръководителя на дипломатическото или консулско представителство в Лондон, броят на подадените заявления за гласуване във Великобритания, предпоставящ определяне на места, в които ще се образуват избирателни секции повече от нормативно определения общ брой, и съблюдавайки императивната норма на чл. 14, ал. 5 от ИК, Централната избирателна комисия следва да определи места, в които ще се образуват избирателни секции за гласуване във Великобритания на 6 ноември 2016 г., които в максимална степен ще изпълнят целите на закона.
За държавите, за които към момента на приемане на настоящото решение не е получен отговор относно съгласие на приемащата държава, местата, за които има необходим брой подадени заявления, се обявяват под условие. В случай че не бъде дадено съгласие до 18 октомври 2016 г., определените места и броят на секциите ще бъдат заличени.
На основание, чл. 57, ал. 1, т. 17 , чл. 12 във връзка чл. 14 и чл. 16, ал. 4 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 във връзка § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:

(Предоставяме Ви информация само за секциите, разкрити на територията на САЩ)
Вашингтон – посолство - 1

Ню Йорк – Постоянно представителство при ООН - 1

Ню Йорк – генерално консулство - 1

Чикаго – генерално консулство - 1

Лос Анджелис – генерално консулство - 1

Атланта - 1

Синсинати, ОН - 1

Конкорд, СА - 1

Денвър, СО - 1

Дес Плейнс, Илинойс - 1

Дес Плейнс, Илинойс Бълг.правосл. църква" Света София)-1

Хюстън - 1

Ървайн, СА - 1

Джаксънвил - 1

Лас Вегас, Невада - 1

Линден, Ню Джърси - 1

Нейпълс, Флорида - 1

Ню Йорк, Рего Парк, Куинс - 1

Орландо, Флорида - 1

Филаделфия, PA - 1

Финикс, Аризона - 1

Сакраменто - 1

Сейнт Питсбърк, Флорида - 1

Сън Вейл - 1

Сан Антонио, Тексас - 1

Сан Диего - 1

Бостън, Масачузетс - 1

Далас - 1

Детройт - 1

Норуолк, Кънектикът - 1

Питсбърг, Пенсилвания - 1

Ричмънд, Вирджиния - 1

Сан Франциско - 1

Сиатъл, Вашингтон - 1

Форд Лодърдейл, Флорида - 1

 

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер